Technika nám má sloužit


Technika by tu mÄ›la být vždy pro nás lidi. A aÅ¥ je jakéhokoliv druhu, mÄ›la by nám být s nÄ›Äím nápomocná. MÄ›la by nám lidem buÄ usnadňovat práci, nebo by mÄ›la sloužit k tomu, abychom dokázali i to, co by jinak nebylo v lidských silách. A pokud tomu náhodou není tak, máme smůlu. Což se bohužel také stává.

Díky technice můžeme například pÅ™emísÅ¥ovat bÅ™emena, se kterými bychom jinak ani nehnuli nebo by to bylo náramnÄ› nároÄné poÄínání, tato pomyslnÄ› zkracuje vzdálenosti a umožňuje lidem komunikovat i na neskuteÄné vzdálenosti, které by jinak byly sotva pÅ™ekonatelné. A také nám je tÅ™eba zdrojem zábavy a ponauÄení, zrychluje nÄ›které služby, umožňuje nám daleko jednodušší obchodní a finanÄní transakce… Za což jí lze vyjádÅ™it jedinÄ› dík, byÅ¥ je jasné, že technice dÄ›kovat netÅ™eba, protože tato vdÄ›Änost nevnímá tak jako my lidé.

ozubené soukolí

Ale když se dostane nÄ›která technika do Å¡patných rukou, může nám namísto pomoci i Å¡kodit. A to i hodnÄ›. VždyÅ¥ mezi techniku patří i zbranÄ›, i nebezpeÄná zařízení a stroje, které dokážou cílenÄ› nebo aspoň mimochodem i ubližovat. A když vezmeme v potaz, kolik takových nebezpeÄných technických vymožeností je a jaký může být dopad nÄ›kterých z nich, bylo by snad lepší, kdyby žádná podobná technika nevznikla.

Jenže vznikla a je tu s námi. A nám tak nezbývá nic jiného, než se s ní smířit. A poÄínat si v rámci svých možností tak, abychom se vyhnuli možným nebezpeÄím.

ozubené soukolí

NÄ›kdy si s takovou technikou poradí kdokoliv z nás, a pak není problém ji využívat, kdykoliv je jenom vhodná příležitost. Ale byÅ¥ by tato byla sebejednodušší, rozhodnÄ› není na Å¡kodu řídit se podle návodu, který k ní musí být pÅ™iložen a který by mÄ›l zajistit naÅ¡i maximální bezpeÄnost. A Äím nároÄnÄ›jší taková zařízení jsou, tím ostražitÄ›jší bychom mÄ›li být a tím spíše by mÄ›lo jít o nÄ›co, co je využíváno jenom zodpovÄ›dnými osobami. Protože jeden nikdy neví, co se může stát. A technika by nám rozhodnÄ› nemÄ›la ubližovat.

Technika nám slouží různě


Kdyby na to pÅ™iÅ¡lo, vždy by se naÅ¡el nÄ›kdo, kdo by poskytl ostatním to, co tito vyžadují nebo si to pÅ™ejí. Vždy by se naÅ¡el nÄ›kdo, kdo by dokázal odvést požadovanou práci, aÅ¥ už by Å¡lo o cokoliv. OvÅ¡em je jasné, že je celá Å™ada situací, kdy by taková lidská Äinnost nebyla právÄ› nejdokonalejší a nejefektivnÄ›jší. A tak se lidstvo zaÄalo už dávno zaopatÅ™ovat nejrůznÄ›jší technikou, která byla vynalézána proto, aby nám lidem usnadnila a zdokonalila život.

Co se takových technických vymožeností, které nám sloužily a nÄ›kdy dodnes slouží, týká, jde tÅ™eba o nejrůznÄ›jší automaty. Do tÄ›ch vhazujeme mince a dostáváme na oplátku to, co žádáme, od jízdenek pÅ™es zboží až po kdejakou jinou službu. Máme tu automaty na jídlo, na jízdenky, na peníze… Ano, i bankomaty. A to vÅ¡e jsme si vymysleli proto, aby na vÅ¡ech žádoucích místech nemuseli stát lidé, kteří by tuto Äinnost vykonávali sami, kteří by ale byli Äasto nevytížení a příliÅ¡ drazí.

hrací automaty

OvÅ¡em taková technika, jež souvisí s penÄ›zi, potÅ™ebuje i urÄité zabezpeÄení proti zneužití. A tak se vymýšlela další technika. TÅ™eba ta, jež dokáže v automatech rozliÅ¡it vkládané peníze od jejich imitací, nebo která brání krádežím pÅ™edtím vložených penÄ›z. Máme tedy i různé alarmy, i bezpeÄnostní kamery, i požární hlásiÄe.

Ale lidé jsou pÅ™esto nenechaví. A tak nÄ›kdy využívají další techniku, jenom aby nÄ›co pÅ™ekonali a nezákonnÄ› si polepÅ¡ili. Jsou tu různé vrtáky a autogeny, kterými se dá dostat do sejfů, jsou tu poÄítaÄe schopné rozlousknout kdejaký bezpeÄnostní kód a podobnÄ›.

elektrické křeslo

A aby se nerozmohlo podobné nebo jeÅ¡tÄ› horší zneužívání techniky, byla objevena i nejrůznÄ›jší zařízení, jež mají pachatele po odsouzení udržet bezpeÄnÄ› za mřížemi. A když jde o pachatele tÄ›ch nejtěžších zloÄinů? Pak v nÄ›kterých zemích slouží další technika, jež zabraňuje jejich dalšímu nezákonnému poÄínání, jako je dejme tomu gilotina nebo elektrické kÅ™eslo.

Technika jako zábava


Co si myslíte o technice a dalších technických vymoženostech? Podle mého názoru je toho už opravdu hodnÄ›, protože kdyby lidé tÅ™eba dbali také na to, co by nejradÄ›ji lidé dÄ›lali a nedávali by pÅ™ednost stále na sto procent jenom technice, tak si myslím, že by ten náš svÄ›t byl o nÄ›co lepší. Protože se mi zdá, že v poslední dobÄ› mají stroje opravdu nad námi navrch. To se mi vůbec nelíbí a kdyby to bylo jenom na mÄ›, tak bych to zakázala a nÄ›co bych s tím rozhodnÄ› dÄ›lala. A to jsem si taky Å™ekla, že kdybych byla tÅ™eba nÄ›jaký pragmatik a nebo nÄ›jaký odborník na techniku nebo poÄítaÄe, že by to pÅ™eci jenom bylo o nÄ›co lepší, protože já osobnÄ› nejvíce dbám na to, aby právÄ› práce byla dávána hlavnÄ› lidem a ne strojům. Lidé mají pÅ™ednost, ne? Kolikrát také slýchám, že za chvilku, tÅ™eba asi za padesát nebo Å¡edesát let, kdy vÅ¡echno bude jenom umÄ›lé Inteligence a vÅ¡echno bude ovládat jenom ona, tak to bude problém. Ano, umÄ›lá inteligence a technika. Já si myslím, že lidé nÄ›jak moc pÅ™eceňují stroje.

Bez techniky to nejde.

Co kdyby se to tÅ™eba najednou vzbouÅ™ilo a potom by nám vládli opravdu stroje? Já si myslím, že kdyby lidé trochu zpomalili v té technice a také více tÅ™eba dbali sami o sebe a peÄovali také o duÅ¡evní zdraví, že by udÄ›lali opravdu dobÅ™e. Ne každý ÄlovÄ›k se může cítit opravdu v pohodÄ›.

PoÄítaÄe mám ráda.

A když se jeÅ¡tÄ› do toho pustí technika a další technické vymoženosti a technické stroje, tak to ÄlovÄ›ka může opravdu hodnÄ› unavit. Já osobnÄ› bych se bála, proto jsem ráda, že mám kolem sebe přátele a také skvÄ›lou rodinu, která mÄ› vždycky pomůže a podpoří mÄ›, když budu potÅ™ebovat. A je logické, že já umím sice na poÄítaÄi, skvÄ›le a jsem dokonce také poÄítaÄový inženýr, ale nepÅ™eháním to. A umím rozdÄ›lit práci mezi osobní život a to je velmi důležité. Tohle by mÄ›l umÄ›t každý a myslím si, že kdo bude mít znalosti v technice nebo v poÄítaÄích, že by toho nemÄ›l urÄitÄ› využívat.