Technika nám má sloužit


Technika by tu mÄ›la být vždy pro nás lidi. A aÅ¥ je jakéhokoliv druhu, mÄ›la by nám být s nÄ›Äím nápomocná. MÄ›la by nám lidem buÄ usnadňovat práci, nebo by mÄ›la sloužit k tomu, abychom dokázali i to, co by jinak nebylo v lidských silách. A pokud tomu náhodou není tak, máme smůlu. Což se bohužel také stává.

Díky technice můžeme například pÅ™emísÅ¥ovat bÅ™emena, se kterými bychom jinak ani nehnuli nebo by to bylo náramnÄ› nároÄné poÄínání, tato pomyslnÄ› zkracuje vzdálenosti a umožňuje lidem komunikovat i na neskuteÄné vzdálenosti, které by jinak byly sotva pÅ™ekonatelné. A také nám je tÅ™eba zdrojem zábavy a ponauÄení, zrychluje nÄ›které služby, umožňuje nám daleko jednodušší obchodní a finanÄní transakce… Za což jí lze vyjádÅ™it jedinÄ› dík, byÅ¥ je jasné, že technice dÄ›kovat netÅ™eba, protože tato vdÄ›Änost nevnímá tak jako my lidé.

ozubené soukolí

Ale když se dostane nÄ›která technika do Å¡patných rukou, může nám namísto pomoci i Å¡kodit. A to i hodnÄ›. VždyÅ¥ mezi techniku patří i zbranÄ›, i nebezpeÄná zařízení a stroje, které dokážou cílenÄ› nebo aspoň mimochodem i ubližovat. A když vezmeme v potaz, kolik takových nebezpeÄných technických vymožeností je a jaký může být dopad nÄ›kterých z nich, bylo by snad lepší, kdyby žádná podobná technika nevznikla.

Jenže vznikla a je tu s námi. A nám tak nezbývá nic jiného, než se s ní smířit. A poÄínat si v rámci svých možností tak, abychom se vyhnuli možným nebezpeÄím.

ozubené soukolí

NÄ›kdy si s takovou technikou poradí kdokoliv z nás, a pak není problém ji využívat, kdykoliv je jenom vhodná příležitost. Ale byÅ¥ by tato byla sebejednodušší, rozhodnÄ› není na Å¡kodu řídit se podle návodu, který k ní musí být pÅ™iložen a který by mÄ›l zajistit naÅ¡i maximální bezpeÄnost. A Äím nároÄnÄ›jší taková zařízení jsou, tím ostražitÄ›jší bychom mÄ›li být a tím spíše by mÄ›lo jít o nÄ›co, co je využíváno jenom zodpovÄ›dnými osobami. Protože jeden nikdy neví, co se může stát. A technika by nám rozhodnÄ› nemÄ›la ubližovat.