Technika nám má sloužit


Technika by tu mÄ›la být vždy pro nás lidi. A aÅ¥ je jakéhokoliv druhu, mÄ›la by nám být s nÄ›Äím nápomocná. MÄ›la by nám lidem buÄ usnadňovat práci, nebo by mÄ›la sloužit k tomu, abychom dokázali i to, co by jinak nebylo v lidských silách. A pokud tomu náhodou není tak, máme smůlu. Což se bohužel také stává.

Díky technice můžeme například pÅ™emísÅ¥ovat bÅ™emena, se kterými bychom jinak ani nehnuli nebo by to bylo náramnÄ› nároÄné poÄínání, tato pomyslnÄ› zkracuje vzdálenosti a umožňuje lidem komunikovat i na neskuteÄné vzdálenosti, které by jinak byly sotva pÅ™ekonatelné. A také nám je tÅ™eba zdrojem zábavy a ponauÄení, zrychluje nÄ›které služby, umožňuje nám daleko jednodušší obchodní a finanÄní transakce… Za což jí lze vyjádÅ™it jedinÄ› dík, byÅ¥ je jasné, že technice dÄ›kovat netÅ™eba, protože tato vdÄ›Änost nevnímá tak jako my lidé.

ozubené soukolí

Ale když se dostane nÄ›která technika do Å¡patných rukou, může nám namísto pomoci i Å¡kodit. A to i hodnÄ›. VždyÅ¥ mezi techniku patří i zbranÄ›, i nebezpeÄná zařízení a stroje, které dokážou cílenÄ› nebo aspoň mimochodem i ubližovat. A když vezmeme v potaz, kolik takových nebezpeÄných technických vymožeností je a jaký může být dopad nÄ›kterých z nich, bylo by snad lepší, kdyby žádná podobná technika nevznikla.

Jenže vznikla a je tu s námi. A nám tak nezbývá nic jiného, než se s ní smířit. A poÄínat si v rámci svých možností tak, abychom se vyhnuli možným nebezpeÄím.

ozubené soukolí

NÄ›kdy si s takovou technikou poradí kdokoliv z nás, a pak není problém ji využívat, kdykoliv je jenom vhodná příležitost. Ale byÅ¥ by tato byla sebejednodušší, rozhodnÄ› není na Å¡kodu řídit se podle návodu, který k ní musí být pÅ™iložen a který by mÄ›l zajistit naÅ¡i maximální bezpeÄnost. A Äím nároÄnÄ›jší taková zařízení jsou, tím ostražitÄ›jší bychom mÄ›li být a tím spíše by mÄ›lo jít o nÄ›co, co je využíváno jenom zodpovÄ›dnými osobami. Protože jeden nikdy neví, co se může stát. A technika by nám rozhodnÄ› nemÄ›la ubližovat.

Děti a rodinné sešlosti


Pokud mnoho dÄ›tí nÄ›co příliÅ¡ nemusí, jsou to rodinné seÅ¡losti. ProÄ tomu tak je? VÄ›tÅ¡inou je to proto, že v rodinÄ› není nikdo podobného vÄ›ku a tak se kolikrát dané dítÄ› nudí, jelikož nemá co dÄ›lat.

Pokud se rozhodnete jít na nÄ›jakou tu rodinnou seÅ¡lost, nemÄ›li byste zapomenout vzít pro vaÅ¡e dítÄ› nÄ›jaké hraÄky a to proto, aby si mÄ›lo dané dítÄ› s Äím hrát. Opravdu je vhodné dané dítÄ› zabavit a to proto, aby se nenudilo a nedopadlo to tak, že by za vámi co chvíli chodilo a říkalo vám, že by už chtÄ›lo jít domů.

malé dítě

SkuteÄnÄ› je potÅ™eba na zábavu pro dÄ›ti myslet a to proto, aby se nestalo, že si danou seÅ¡lost neužijete, protože se nebudete moct vaší rodinÄ› vÄ›novat tak, jak jste plánovali.

Jsou dÄ›ti, které se dokáží zabavit samy, takže pokud jim dáte pár hraÄek, klidnÄ› i hodinu o nich neuslyšíte, ale jsou i takové dÄ›ti, které u niÄeho dlouho nevydrží, takže ÄlovÄ›k musí poÄítat s tím, že je dobré vzít hraÄek více.

Zabavit dítÄ› v exteriéru je kolikrát snazší, než zabavit dítÄ› v interiéru. Pokud je dítÄ› venku, můžete se s ním zajít podívat na to, co kde na dané zahradÄ› je, ale pokud jste uvnitÅ™, kolikrát není prostor na to se jít nÄ›kam podívat a udržet dítÄ› jen v jedné místnosti rozhodnÄ› není jednoduché. ÄŒlovÄ›k musí poÄítat s tím, že mnoho dÄ›tí je dnes velice zvídavých, takže mají problém být pouze v jedné místnosti.

ruce dětí

Než se vydáte na nÄ›jakou tu rodinnou seÅ¡lost, opravdu byste si mÄ›li urÄité vÄ›ci promyslet, aby se nestalo, že se na vás budou vÅ¡ichni Å¡karedÄ› dívat, jelikož nezvládnete dané dítÄ› zabavit. Bohužel jsou rodiny, kde se na ÄlovÄ›ka nedívají zrovna hezky, pokud má ÄlovÄ›k problém své dítÄ› zabavit. Kolikrát za to ale ÄlovÄ›k nemůže, že si dané dítÄ› usmyslelo, že si hrát nechce. Spousta lidí má problém nÄ›co takového pochopit.

S dÄ›tmi a zábavou to kolikrát nebývá snadné, takže by bylo vhodné neurážet rodiÄe za to, že mají problém vymyslet zábavu pro jejich dítÄ›.

Jaké elektro domů?


Pokud nad nÄ›Äím mnoho lidí pÅ™emýšlí a to dříve, než se rozhodnou jít do obchodu, pak je to to, jaké elektro zařízení domů koupit. UrÄitÄ› i vy moc dobÅ™e víte, že na trhu je velká spousta elektrických zařízení, které si ÄlovÄ›k může do domácnosti pořídit. NÄ›která zařízení jsou opravdu užiteÄná a najde se pro nÄ› využití, ale rozhodnÄ› se najdou i taková, která příliÅ¡ užiteÄná zrovna nejsou a ve výsledku za nÄ› ÄlovÄ›k zbyteÄnÄ› utratí své peníze. Jestli nÄ›co není nikdy na Å¡kodu, pak je to zvážit, co do domácnosti opravdu potÅ™ebujete, co byste využívali, co byste nevyužívali a na základÄ› toho se rozhodnout, co si pořídíte. Jsou lidé, kteří když uvidí u druhých nÄ›jaké to elektrické zařízení, ihned si jej také chtÄ›jí pořídit.

robotický vysavaÄ

Opravdu ale nemá smysl do urÄitého zařízení investovat, pokud jej nebudete využívat. V takovém případÄ› je daleko lepší koupit za dané peníze nÄ›co, co využívat budete. UrÄitÄ› je dobré zapÅ™emýšlet, protože díky tomu, že se zamyslíte, můžete spoustu penÄ›z uÅ¡etÅ™it. Jaké elektro domů? Je opravdu mnoho vÄ›cí, které jsou dnes na trhu. ÄŒlovÄ›k může mít dnes doma pomalu vÅ¡e, ale je opravdu dobré popÅ™emýšlet, a to jeÅ¡tÄ› pÅ™edtím, než se rozhodnete nakupovat. Zejména, pokud nad nÄ›jakou vÄ›cí uvažuje starší ÄlovÄ›k, nebylo by Å¡patné se ho zeptat, jestli nechce poradit. Dobrá rada není nikdy na Å¡kodu. PrávÄ› starší lidé mají tendenci zakoupit si v dneÅ¡ní dobÄ› kde co a to proto, aby se vyrovnali lidem mladým a dokázali jim, že i oni umÄ›jí využívat moderní zařízení.

dobrá káva

NÄ›co takového může nÄ›kterým pÅ™ipadat zvláštní, ale bohužel to takto v dneÅ¡ní dobÄ› funguje. Je spousta tÄ›ch, kteří i když mají více než 70 let, mají tendenci druhým ukazovat, jak nemají s niÄím v dneÅ¡ní dobÄ› problém. Lidé by se mÄ›li pÅ™estat dívat na to, co mají nebo nemají ostatní a rozhodnÄ› by se nemÄ›li snažit druhým dokazovat, že i oni zvládnou na staré roky to, co zvládnou mladí. Je dobré zamyslet se nad tím, co v domácnosti opravdu využijete a co by se stalo další vÄ›cí, kterou nebudete využívat.

Proč jsou hazardní hry tak nebezpečné


O tom, že lidé, a to i ti dospÄ›lí, mají rádi hry, není sporu. Rozdíl je pouze v tom, že dospÄ›lí do nich velmi rádi pÅ™idávají i nÄ›jaké skuteÄnÄ› riziko. VzruÅ¡ení z možné výhry totiž vÅ¡e Äiní daleko zajímavÄ›jším, zvláštÄ› když je skuteÄnÄ› co ztratit. RozhodnÄ› tedy není divu, že jsou v tak velké oblibÄ› hazardní hry.

 

Ty spoÄívají pÅ™edevším v tom, že dáváme peníze, abychom případnÄ› mohli vyhrát nÄ›jakou vyšší Äástku. Mohou mít mnoho podob – sázení, loterie, hraní na automatech a mnohé další. Cíl je vÅ¡ak vždy stejný – získat peníze.

 

žetony v kasinu

 

SamozÅ™ejmÄ› prakticky vÅ¡echny tyto hry jsou nastaveny tak, aby byla pouze minimální Å¡ance, že nÄ›kdo vyhraje. I to je důvod, proÄ si mohou nÄ›které spoleÄnosti dovolit nabízet i skuteÄnÄ› vysoké výhry. Jak je ale možné, že i když je toto vÅ¡e dobÅ™e známo, lidé stále holdují hazardu?

 

Důvod leží v samotné lidské psychologii, a podílí se na ní hned dva faktory. Tím prvním je, že ÄlovÄ›ka (ale i v podstatÄ› jakéhokoliv tvora) motivuje k výkonu více, pokud si není jistý, zda za nÄ›j dostane odmÄ›nu. Toho se využívá například pÅ™i tréninku zvířat, kdy se v pozdÄ›jších fázích odměňují nepravidelnÄ›. ZvyÅ¡uje se tak oÄekávání, což v nás vyvolává příjemné pocity.

 

jedna z nejstarších hazardních her

 

Dalším problémem je takzvaná „sunken cost fallacy“. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, myslíme si, že Äím více sázíme, tím pravdÄ›podobnÄ›jší je, že vyhrajeme. Tak tomu vÅ¡ak bohužel není. Vzhledem k tomu, že se Äísla ve sportce, vítÄ›zný tým Äi karty vždy mÄ›ní, je Å¡ance na výhru vždy stejná, bez ohledu na to, kolikrát jsme si vsadili pÅ™edem.

 

Bohužel, zde leží nejvÄ›tší nebezpeÄí. Když totiž obÄ› tyto vÄ›ci spojíme dohromady, vznikne nám i závislost. A ta se nejen obtížnÄ› léÄí, ale je také velmi nebezpeÄná. Je spousta lidí, kteří se právÄ› kvůli ní dostali do dluhů. A jako u každé závislosti, ani této se nelze zbavit bez odborné pomoci. Proto bychom ji mÄ›li vÄas rozeznat, abychom ji vÄas zarazili.

Posted in |

Naši budoucnost držíte v rukou i vy


Vědci posunuli pomyslné hodiny, které určují naši časovou vzdálenost od celosvětové katastrofy na čas za minutu dvanáct. Světem hýbou válku, teroristické útoky, náboženská nesnášenlivost, obrovská vymírání druhů srovnatelná se zánikem dinosaurů. Ubývá prostoru pro život osmi miliard lidé (a počet populace se stále děsivým tempem zvyšuje), množství obdělávatelné půdy, jídla, pitné vody. Pro mnoho lidé není ani dnes dostupná lékařská péče, chybí jim základní hygienické pomůcky, bydlení hodné lidské bytosti a mnoho dalšího.

Nezbývá již mnoho času

Dalším, a ne posledním problémem jsou hrozící a přicházející pandemie nejrůznějších nemocí. Pandemie covidu byla těžká, protože byla první a společnost si s ní ještě neuměla poradit. Do budoucna ale musíme počítat s tím, že přijdou nemoci ještě mnohem závažnější, které si budou vybírat svou daň na mladých lidech a v nejhorším případě i dětech. Ale ani tím problémy planety nekončí. To, co nás ještě těžce ohrožuje a jednou může být i naší zkázou, je rychlé a již nyní velmi dobře patrné oteplování, které se nám nedaří zastavit.

Radujte se z budoucnosti

V období léta zažíváme násobně vyšší počet tropických dnů, kdy teploty stoupají i v našich krajích téměř ke čtyřiceti stupňům. V zimě nepadá sníh a pod bod mrazu rtuť také nestoupá příliš často. V polárních oblastech roztávají staré ledovce a stoupá hladina světového oceánu. My jako běžní řadoví občané nemáme mnoho možností, jak tyto skutečnosti zásadněji ovlivnit. Kromě dnes již zažitých věcí jako je třídění odpadu a omezení nákupu nových věcí je v našich silách snížení využití neobnovitelných zdrojů energie. Pokud byste se touto cestou chtěli vydat, jsou pro vás tím pravým fotovoltaické elektrárny, jejichž pořízení a instalace jsou navíc dotovány státem. Spolehnout se můžete například na firmu Joyce energie, která vám nabídne spolehlivé služby, vyhotovení posudku i instalaci. Stačí se rozhodnout. Naši budoucnost držíte v rukou i vy.

Jakou barvu mají skutečně zebry


Jednou z vÄ›cí, které zajímají nejen dÄ›ti, je mimo jiné také otázka, jaké zbarvení má vlastnÄ› zebra. VÄ›tÅ¡ina z nás podvÄ›domÄ› pÅ™edpokládá, že se jedná o bílou barvu s Äernými pruhy. Je to proto, že bílou máme asociovánu s Äistotou, pÅ™iÄemž s Äernou je to naopak. OvÅ¡em je jasné, že naÅ¡e pÅ™edpoklady nemusí ani zdaleka odpovídat skuteÄnosti.

 

KoneÄnou odpovÄ›Ä nám může dát genetika. Můžeme analyzovat genotyp mnoha tÄ›chto zvířat, a to jak tÄ›ch ze zoologických. To bylo také provedeno, a výsledky byly pomÄ›rnÄ› pÅ™ekvapivé. Ukázalo se totiž, že odpovÄ›Ä je pomÄ›rnÄ› jasná.

 

rodina zeber

 

Ta byla dále potvrzena také analýzou chlupů a kůže, kdy se vzaly kožní folikuly i chlupové váÄky a byly podrobeny kompletní analýze na přítomnost Äi nepřítomnost urÄitých barevných markerů. Podle nich se dá urÄit, která barva je ta původní.

 

Výsledkem bylo zjiÅ¡tÄ›ní, že základní barva zebry je Äerná. Bílé pruhy jsou pak způsobeny tím, že v daných pásech byl genem zablokován výskyt melaninu, který je zodpovÄ›dný za tmavé zbarvení jak kůže, tak i srsti. To je ostatnÄ› také důvod, proÄ je neosrstÄ›ný Äenich zebry Äerný.

 

zebry jsou Äerné s bílými pruhy

 

Dává to smysl i z evoluÄního hlediska – ÄistÄ› bílé zvíře je mnohem nápadnÄ›jší než to Äerné. A vzhledem k tomu, že zebry se chtÄ›jí predátorům vyhnout, je jasné, že nejprve byly celé Äerné, pÅ™iÄemž bílé pruhy se objevily až pozdÄ›ji, když se vyvinulo stádní chování a ukázalo se, že Äernobílé zbarvení pÅ™ináší vÄ›tší výhody než nevýhody.

 

Je tedy jasné, že touto otázkou se již nemusíme zabývat, neboÅ¥ je vyÅ™eÅ¡ena s koneÄnou platností. To vÅ¡ak samozÅ™ejmÄ› neznamená, že máme vÅ¡echny odpovÄ›di. Například nevíme, kdy pÅ™esnÄ› se pruhy u zeber vyvinuly a jak tento vývoj probíhal. To je vÅ¡ak na delší výzkum, který je stále provádÄ›n. Není vÅ¡ak tak jednoduchý, neboÅ¥ nám chybí fosilní Äi jiné archeologické nálezy. Její vyÅ™eÅ¡ení by vÅ¡ak mohlo pomoci poodkrýt další záhadu v tom, jak evoluce vlastnÄ› pracuje.

 

Velká hypotéka


Také jsem vždycky přemýšlela, co bych dělala, kdybych třeba vyhrála opravdu spoustu peněz. A v první řadě bych udělala to, že bych si našla nějaké veliké pěkné bydlení. A protože mám ráda zvířata, tak jsem vždycky chtěla bydlet na nějaké vesnici, kde je opravdu nejvíce zábavy. Na vesnici by mě také bavilo hlavně kvůli tomu, že já se tam všichni znají dohromady a tak. A také by bylo skvělé, že by se daly pořádat různé párty pro všechny sousedy, aby byla zábava. Když jsem tohle řekla svému partnerovi, tak se jenom smál, protože on sám říkal, že nikdy velké peníze nevyhrajeme, což je škoda, protože i on by chtěl vyhrát velké peníze.

Schválili nám velkou hypotéku.

Proto jsme se ale s partnerem dala její začali zajímat o to, kde bude asi nejlepší hypotéka, nebo kde dostaneme také nejlepší hypotéku. Protože mnoho lidí, a to včetně našich rodičů, nám stále dokola opakovali, že hypotéku jenom tak neseženeme, že bychom museli být snad nadprůměrné platy. Tohle jsem kolikrát slyšela, ale také jsem slyšela to, že existuje i hypotéka bez registru. Tak to už jsem slyšela poprvé. Musela jsem se zeptat partnera, jestli už také slyšel o hypotéce bez registru. A partner chvíli přemýšlel a řekl mi, že už o tom něco slyšel. Ale prý se je nedozvídal více informací, protože si myslel, že vůbec na hypotéku bez registru https://www.hypotekybezregistru.cz/ nedosáhneme.

Hypotéka nám nakonec vyšla.

Nikdy nedosáhneme vůbec na nic. Tohle jsem ale nechtěla slyšet, protože jsem měla už na vesnici vyhlídlý takový malinký domeček s velikou zahradou, což jsem vždycky chtěla. A byl to můj sen. Tak jsem šla takhle sama do banky, kde jsem se jednoho bankéře zeptala, co je to hypotéka bez r registru a jestli by nám vyšla. Tak jsme si sedli ke stolu a probrali jsme takové ty nejzákladnější informace, jestli by nám vyšla hypotéka bez registru. Bylo to opravdu perfektní, protože jsme s partnerem měli veliké štěstí, že hypotéka bez registru by nám vyšla. Opravdu větší štěstí se nedokáží představit.

Brýle proti modrému světlu.


Už jste někdy vyzkoušeli tyto brýle? Možná, že jste o nich ještě neslyšeli, nebo jste na ně neměli nikdy odvahu. Klasické dioptrické brýle začnete nosit jen z toho důvodu, že přes ně prostě vidíte lépe. Bez nich byste nepoznali souseda přes silnic nebo si nemohli číst oblíbenou knížku, když se jedná o brýle na blízko. Má to své pro a proti. Dioptrické brýle vám předepíše oční lékař a řekne vám, že je máte pravidelně nosit, aby si oči co nejdříve zvykli. Ovšem, co když nechcete? Nebojte, nikdo vám je nebude nutit. Ovšem bez nich se vám zrak rozhodně nezlepší a lépe neuvidíte.

brýle proti modrému světlu

Nošení brýlí může být i vzhledového důvodu, nebo že chcete zabránit modrému světlu, aby vám ničilo zrak. Modré světlo vyzařuje z každé elektroniky, které má displej, tudíž celodenním koukáním do monitoru v práci nebo do tabletu na pracovní cestě, či telefonu, při osobních věcech. Mobilní telefon, máme každý den stále u sebe a většinu času do něj koukáme. Naše oči tak strašně trpí a nemůžete jim nijak pomoci. To je ovšem lež. Vy jim můžete pomoci brýlemi, které jsou speciální, aby pohlcovali modré světlo a do očí se tyto paprsky tak nedostali. Už jste o nich určitě slyšeli, je to velkým hitem, hlavně u lidí, kteří jsou odkázání na práci na monitorech a celodenního koukání do počítačů.

brýle proti modrému světlu

Brýle proti modrému světlu Luxbryleseženete na internetu, ale taky v oční optice. Nebo se přímo u očního lékaře informujte o těchto brýlích. Mají opravdové schopnosti nebo je to jen výmysl prodejců, aby utržili více. Jsou to dohady, ale každý oční lékař má na to svůj názor. Když to nevyzkoušíte, tak nebudete vědět jak to vlastně je. Stejně jako modré brýle fungují i brýle s polarizovanými skli, aby přes ně neprošlo škodlivé UV světlo. To je pro oči v letních dnech nebezpečné. Proto je dobré se nechat více informovat. Každá věc, co vám pomůže šetřit váš zrak je důležitá. Jen si vezměte, jak jsou díky technice oči v dnešní době namáhané. Kolik lidí dnes nosí brýle kvůli nějaké oční vadě. Dříve nebylo tolik techniky ani televizních programů a u lidí nebyli oči tak zatěžovány.

Levná nebo drahá viagra


Já vím a slyšela jsem také, že dnešní cena léku je opravdu nehorázná. Navíc je opravdu špatné, že některé léky vůbec v lékárnách ani nenajdete. Jedná se například o antibiotika a penicilin anebo také dětské léky a další sirupy, které jsou pro děti. Podle mého názoru je tohle opravdu špatné a mělo by se s tím něco dělat. Jenomže i když ministr zdravotnictví říká, že nic nechybí a že všechno bude v pořádku, tak většinou opak je pravdou. Myslíte si, že tohle je špatně, že tohle je špatná komunikace? Podle mého názoru by se tohle mělo změnit a lidé by také měli vědět, co se vůbec v našem českém státu děje.

Ceny viagry se různí.

Potom jsou tady případy, kdy pánové vlivem rychlého a stresujícího způsobu života přicházejí o možnost, aby měli opravdu plnohodnotný a kvalitní sex. Bohužel pánové i v mladším věku, třeba kdy mužům není ani třicet pět let, tak trpí poruchou sexuální dysfunkce a jejich erekce není tak pevná, aby byl umožněn dostatečný průnik, aby si pánové mohli užívat opravdu kvalitní sex. Věřte mi, že sexuální dysfunkce a potence u mužů není problém jenom u mužů, ale potom to také neblaze ovlivňuje jejich partnerský a milostný život a vlastně to ovlivňuje i jejich partnerky. Například ale existují kvalitní léky, jako je například viagra.

Chtějte nejkvalitnější viagru.

Cena viagry se může různit, záleží na tom, od jaké společnosti si viagru koupíte také potom cena viagry se odvíjí od toho, kdy je zrovna populární anebo jaké množství je a jestli je zrovna vzácná, protože jí je nedostatek. Ano, mějte obavy i o tohle, že klidně i viagry může být nedostatek. Je to opravdu takové, zvláštní a divné, ale pánové, prostě potřebují viagru k životu. Samozřejmě, že existují i jiné léky na podporu erekce a sexuální potence. Ale nejoblíbenější je viagra a podle mého názoru, protože viagra je už léty ověřená a stále bude nejoblíbenější mezi muži, když budou trpět poruchou erekce a podobně.

Když do vztahu a lásky dvou lidí někdo neustále zasahuje


Pokud do vztahu dvou lidí nÄ›kdo neustále zasahuje, pak pokud dva lidé nejsou dostateÄnÄ› silní, rozhodnÄ› to může dopadnout tak, že se daný vztah rozpadne. Může to ale dopadnout i tak, že se daný vztah nerozpadne, ale jeden z daného páru bude mít milence nebo milenku. Bohužel i s nÄ›Äím takovým se dnes můžeme setkat, a to opravdu Äasto. Je mnoho párů, kde je to opravdu tak, že jeden z daného páru má milence nebo milenku. Jakmile dojde k tomu, že na to ten, který milence nebo milenku nemá, pÅ™ijde, nemůže se daný ÄlovÄ›k divit tomu, pokud ÄlovÄ›k bude chtít vztah ukonÄit. Je jen velmi málo lidí, kteří se s nÄ›Äím takovým dokáží smířit. Bohužel je mnohem více tÄ›ch, které i když to může velmi bolet, udÄ›lají to, že se s daným ÄlovÄ›kem rozejdou a až po Äase si najdou nÄ›koho, kdo by nikdy nepodvedl.

dva lidi

RozhodnÄ› jsou lidé, kteří by nikdy nikoho nepodvedli a to proto, že by se sami na sebe už nikdy nemohli podívat. PÅ™esnÄ› takto by to mÄ›l mít každý z nás, ale jsou lidé, kteří to takhle nemají a je jím úplnÄ› jedno, že tím, co dÄ›lají, mohou druhému ÄlovÄ›ku ublížit a to natolik, že i když okolí věří, že daný ÄlovÄ›k sám nezůstane, bude tomu právÄ› tak, že daný ÄlovÄ›k už napořád zůstane sám, protože bude mít problém komukoliv věřit. Věřit tomu, že jej daný ÄlovÄ›k nepodvede s nÄ›kým jiným.

muž se ženou

Opravdu se může stát, že pokud muž svou ženu podvede s jinou, dopadne to tak, že jeho žena poté, co se rozejdou, zůstane už napořád sama, protože nebude mít sílu na to, aby nejenže nÄ›koho hledala, ale také zaÄít nÄ›co nového a věřit, že daný ÄlovÄ›k nebude takový, jako její bývalý muž. Bohužel pÅ™esnÄ› z tohoto důvodu mnoho lidí dnes žádného partnera nemá. Je pochopitelné, že ÄlovÄ›k může mít strach. NÄ›kdy je ale dobré zkusit svůj strach pÅ™ekonat a zkusit najít nÄ›koho, kdo to má pÅ™esnÄ› jako vy. U takového ÄlovÄ›ka nemusíte mít obavu o to, že by vás podvedl, a to už jen proto, že si proÅ¡el tím stejným, jako vy a zažít už to rozhodnÄ› nechce. Je dobré po Äase zkusit najít nÄ›koho, kdo zažil to stejné, co vy. U takového ÄlovÄ›ka se nevÄ›ry bát mnohdy nemusíte.