Proč chováme pouze některá zvířata jako domácí mazlíčky


Již od pradávna lidé chovají i domácí mazlíÄky. AvÅ¡ak na rozdíl například od hospodářských zvířat, zde se uplatnilo pouze velmi malé množství druhů, a to z celé živoÄiÅ¡né říše. ObecnÄ› chovaných jich je jen pár. To vybízí k otázce, proÄ se například vlci, a pozdÄ›ji psi, stali naÅ¡imi partnery, namísto tÅ™eba medvÄ›dů.

 

Zde je potÅ™eba si uvÄ›domit, že dobrý domácí mazlíÄek musí mít hned nÄ›kolik vlastností. Ty by mÄ›ly být přítomny již u jeho divokého pÅ™edka, byÅ¥ v menší míře a lze je zesílit peÄlivým chovem a Å¡lechtÄ›ním.

 

liÅ¡ky nejsou dobří domácí mazlíÄci

 

Jednou z nich je to, že musí být schopno si vytvářet sociální vazby. JistÄ›, můžeme říci, že u koÄek to neplatí, avÅ¡ak to není tak docela pravda. AÄkoliv se na své majitele neváží ani zdaleka tak intenzivnÄ› jako psi, pÅ™eci jen jim nejsou lidé až tak lhostejní. To vÅ¡e samozÅ™ejmÄ› pÅ™edpokládá vysokou emoÄní inteligenci, kterou zdaleka ne každý druh má.

 

Dále musí být relativnÄ› snadné o nÄ›j peÄovat. Pro běžného ÄlovÄ›ka by nemÄ›lo být tak obtížné vytvoÅ™it mu ideální podmínky k životu. Jen tak totiž bude zvíře skuteÄnÄ› prospívat a plnit svůj hlavní úkol, tedy být nám partnerem a pomocníkem.

 

psi patří k nejoblíbenějším zvířatům

 

Také by nemÄ›lo mít žádná negativa, která lidi odpuzují, jako například zápach Äi drápy, které poÅ¡krábou vÅ¡e, Äeho se dotkne, aÅ¥ už zvíře chce Äi nikoliv. To ze hry vyÅ™azuje například liÅ¡ky, které mají svůj charakteristický pach.

 

V neposlední Å™adÄ› se nám také musí líbit. JistÄ›, vkus každého ÄlovÄ›ka je jiný, avÅ¡ak asi vÅ¡ichni souhlasí, že koÄka Äi pes jsou roztomilí, kdežto například brouci nikoliv. Pokud se nám totiž zvíře nelíbí, pak jej také nebudeme chtít chovat.

 

Je tedy jasné, proÄ Ãºzkým výbÄ›rem proÅ¡lo jen relativnÄ› málo druhů, pÅ™iÄemž prakticky jen koÄky, psi a papouÅ¡ci jsou celosvÄ›tovÄ› rozšíření. A je to dobÅ™e. Pořízení zvířete není nÄ›co, co bychom mÄ›li brát na lehkou váhu. Koneckonců za nÄ›j budeme po celý jeho život zodpovÄ›dní.